Anh vẫn đợi chờ Hãy về đây bên anh Tự hỏi lòng Tết đến Khúc biệt ly Thế giới hoàn mỹ