Anh sáu về quê Chân quê Đâu có say Hào hoa Làm dâu miệt vườn Làm quen Lý bán quán Lý lửa gần rơm Lý ngựa ô Lý nói láo Trai tài gái sắc Trả nợ tình xa Giọt lệ đài trang Thương hoài ngàn năm Trai tài gái sắc