Cảm xúc từ câu hò điệu ví Chảy đi sông ơi Giếng quê gởi Huế vào thu Làng tôi Lời ru Mùa hoa bưởi Nhớ Huế Quê nhà Trên đỉnh Phù Vân