Bông tuyết Anh mơ về em Thiên thần tóc mây Thiên đường đã mất Vòng tay vô vọng Dẫu có muộn màng Và cũng đã lỡ