Chênh Vênh - Lê Cát Trọng Lý Giấc Mộng Lớn - Lê Cát Trọng Lý Cơn Bão Nghiêng Đêm - Lê Cát Trọng Lý Chênh Vênh (Guitar Version) - Lê Cát Trọng Lý Trời Ơi - Lê Cát Trọng Lý Lúng Ta Lúng Túng - Lê Cát Trọng Lý Không Tên - Lê Cát Trọng Lý Mùa Yêu - Lê Cát Trọng Lý Chuyến Xe - Lê Cát Trọng Lý Hương Lạc - Lê Cát Trọng Lý Ghen - Lê Cát Trọng Lý